Salgsbetingelser og vilkår - Brukte mobiler - bedre for miljøet

Vilkår

Salgsbetingelser og vilkår

Standard betingelser - Avtale om kjøp av produkter og tjenester

Generelt

Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard for salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren oppgir ved kjøp i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), og/eventuelt direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så lenge det ikke strider mot bindende lovgivning.

Kredittkjøp kan kun gjennomføres av personer over 18 år.

Partene

Selger er, i dette tilfelle, Modino AS, organisasjonsnummer: 982 169 100. Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Salgsbetingelser

Kansellering/refundering

Så lenge ordren ikke er under behandling (forsendelsen er pakket og eller/sendt), kan du endre eller slette din bestilling ved å ta kontakt med vår kundeservice.
Om du bruker angreretten, hever kjøpet på bakgrunn av reklamasjon eller har betalt forsendelsen på forskudd (f.eks. via VISA/MasterCard), vil vi refundere innbetalt beløp innen 14 dager.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, vises i bestillingsløpet før kjøper fullfører bestillingen.

Vi tar imidlertid forbehold om tastefeil og teknisk feil i produkttest, lagerstatus og pris. Selger forbeholder seg retten til å kansellere ordre som inneholder feil.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selger. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøper ta kontakt med selger snarest.

Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Collector Checkout
I samarbeid med Collector Bank AB tilbyr selger betaling med Collector Checkout. Collector Checkout samler alle de viktigste betalingsmåtene i en og samme løsning – velg mellom:

  • Kortbetaling med VISA eller MasterCard
  • Faktura
  • Delbetaling

Kjøper velger selv ønsket betalingsmåte i bestillingsløpet, før bekreftelse av kjøpet. Kortbetalingen skjer smidig uten at kjøper behøver å forlate siden. 

Å handle på kreditt innebærer at kjøper får varene levert før betaling. Forfallsdatoen kan variere, og angis på fakturaen som sendes til kjøper. Leveringsmåten samt eventuelle avgifter vises i bestillingsløpet før kjøper bekrefter kjøpet.

Du kan kun bestille til din folkeregistrerte adresse når du velger faktura eller delbetaling, og du må være fylt 18 år når du bestiller. Faktura sendes på e-post og forfaller etter 14 dager. Beløpet kan betales i sin helhet, eller deles opp i mindre deler.

For delbetaling kreves det at du inngår en kredittavtale med Collector bank før fakturaen forfaller til betaling. Dette gjør du enkelt ved å signere og sende inn kredittavtalen, se "Mine Sider" hos Collector (minside.collector.no) for en beskrivelse av hvordan dette gjøres. Når du har inngått en kredittavtale kan du velge å delbetale i opptil 36 måneder ved å betale minstebeløp som er angitt på fakturaen. 

Ved kredittkjøp vil det bli foretatt en kredittvurdering av kjøper. Ved forsinket eller uteblitt betaling debiteres en avgift samt forsinkelsesrente.

For å se fullstendige vilkår for Collector Faktura se lenke under:

Alminnelige vilkår faktura og kontokreditt

Ved forsinkelser eller manglende betaling blir det lagt til en forsinkelsesavgift samt forsinkelsesrenter.

Levering 

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikk. Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingsdato. Skal selger sørge for at varen blir sendt til kjøper, plikter selger å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi leverer kun til fastlandsadresser i Norge.
Vårt varelager endres fortløpende, det kan forekomme at enkelte varianter er utsolgt.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når varen er overtatt av kjøper i henhold til avtalen. Når risikoen for varen er gått over til kjøper, faller ikke hens plikt til å betale kjøpesummen bort om varen deretter skulle gå tapt, skades eller minskes som følge av anliggende som ikke beror på selger.

Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper uten grunn kan returnere varen til selger selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angreretten, og angrerettskjema er mottatt.

Mottar kjøper angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøper ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angrerett bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøper vil returnere varen til selger.

Kjøper skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selger dersom selger ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøper uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selger tilbød, skal selger likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selger fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøper, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøper benyttet. Kjøper skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selger kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selger har tilbudt seg å hente varene.

Kjøper må bære kostnadene ved å returnere varen dersom angreretten brukes, kost er avhengig av størrelse på pakke og hvor det sendes fra og mer informasjon om dette finner man på posten sine sider.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Selger kan kreve at kjøper erstatter verdireduksjon som følge av kjøpers håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og funksjon.

Kjøper bør sende varen tilbake til selger i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen, anbefales det at hen i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport eller om den har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til selger ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at hen oppdaget mangelen, gi selger melding om at hen ønsker å reklamere på varen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt hvor kjøper oppdaget mangelen.  

Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøper også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (Collector). Meldingen til selger eller kredittyter må være skriftlig (e-post eller brev).

Kjøpers rettigheter ved forsinkelse

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger.

Oppfyllelse: Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse.

HevingKjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at heving ikke kan oppfylles innen fristen. Tlbakebetaling ved heving grunnet forsinket levering skal skje innen 14 dager.

Erstatning: Kjøper kan videre kreve erstatning for tap hen lider som følge av forsinkelsen fra selgers side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Selger følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøper kreve at selger retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selger kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader.

Selger skal foreta utbedringen eller omleveringen innen rimelig tid. Utbedring eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger kan ikke foreta mer enn to forsøk på utbedring eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøper verken krever utbedring eller omlevering, kan selger tilby dette dersom det skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik utbedring eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke utbedres eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, men dette gjelder ikke når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøper kan kreve erstatning for tap hen lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt “Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene i avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet og/eller erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

OppfyllelseDersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selger sin rett dersom selger venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at hen ikke vil betale.

Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap hen lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøpers rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøpers rettigheter ved mangel". Garanti som blir gitt av selger eller produsent gjelder i Norge.

Kontakt oss ved reklamasjon eller spørsmål vedrørende dette på:

Epost: Hello@imnotdoneyet.no

Telefon: 23 21 01 35

 

 

Annen viktig info

Bruksanvisning

En detaljert bruksanvisning følger ikke med produktene. Ønsker du dette, kan du kontakte vår kundeservice så sender vi det som vedlegg på e-post. 

Personopplysninger

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selger har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller. Selger kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selger vil benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøper reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelsen. Selger må gi kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og gis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøper skal enkelt kunne kontakte selger, for eksempel pr telefon eller e-post dersom hen har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller hvis hen ønsker at selger sletter eller endrer personopplysningene.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies, kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig kreve at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).